Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de beschreven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:  

Allganized Eventcatering: Allganized Eventcatering bv, gevestigd te Capelle aan den IJssel, met KvK-nummer 83197567. 

Crisissituatie: een situatie die van invloed is op de uitvoering van de Overeenkomst door Allganized Eventcatering, waardoor begrepen een oorlogssituatie waar dan ook en een pandemie. 

Medewerker: een door Allganized Eventcatering bij uitvoering van de Overeenkomst in te zetten Medewerker. 

Offerte: het doen van een (schriftelijke) aanbieding door Allganized Eventcatering 

Opdracht: elke opdracht die door de Opdrachtgever aan Allganized Eventcatering wordt gegeven, door Allganized Eventcatering wordt aanvaard en die wordt vastgelegd in een Overeenkomst. 

Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of een natuurlijk persoon waarmee Allganized Eventcatering een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

Overeenkomst: elke overeenkomst met betrekking tot de levering van zaken aan en/of de uitvoering van werkzaamheden door Allganized Eventcatering voor de Opdrachtgever, die tussen Opdrachtgever en Allganized Eventcatering tot stand komt, alsmede al hetgeen in aanvulling en/of wijziging daarop schriftelijk wordt overeengekomen, alsmede alle rechtshandelingen die met het vorenstaande verband houden. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten. 

Partijen: Allganized Eventcatering en de Opdrachtgever. 

Project: het project waarin door Allganized Eventcatering werkzaamheden voor de Opdrachtgever worden verricht dan wel zaken worden geleverd. 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Allganized Eventcatering uit anderen hoofde, direct verband houdend, met de Overeenkomst worden verricht. 

Artikel 2 Algemeen 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Partijen en op iedere Offerte van Allganized Eventcatering. De Voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst. 
 2. Door Partijen kan alleen schriftelijk van de Voorwaarden worden afgeweken.  
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien naast de Voorwaarden andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Voorwaarden. De bepalingen van de Overeenkomst of Offerte prevaleren in geval van strijdigheid boven die van deze Voorwaarden. 
 5. Zijn de Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op de Overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen Partijen.  

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle Offertes en andere mondelinge en/of schriftelijke uitingen van Allganized Eventcatering zijn vrijblijvend, tenzij door Allganized Eventcatering schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. De door Allganized Eventcatering uitgebrachte Offertes dienen schriftelijk binnen 30 dagen te worden geaccepteerd, tenzij anders aangegeven. Bij niet-tijdige acceptatie is Allganized Eventcatering niet aan het aanbod gebonden.   
 3. De Offertes worden opgesteld op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en wensen. Indien na de eerste Offerte blijkt dat de Opdrachtgever wijzigingen aangebracht wenst in de Offerte, zal er eenmalig kosteloos correcties worden doorgevoerd. Voor correcties die daarna op instructie van de Opdrachtgever worden doorgevoerd, kan Allganized Eventcatering kosten in rekening brengen tegen het projectmanagementtarief . 
 4. Indien een Project binnen 4 dagen na het verstrekken van de Opdracht aan Allganized Eventcatering aanvangt, kan door Allganized Eventcatering niet worden gegarandeerd dat de Opdracht kan worden uitgevoerd. 
 5. Aan een aanbod van Allganized Eventcatering dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Allganized Eventcatering dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
 6. Indien de Opdrachtgever wil afwijken van het in de offerte/aanbieding opgenomen aanbod, is Allganized Eventcatering daar niet aan gebonden, tenzij dit schriftelijk tussen Partijen wordt overeengekomen.  
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Allganized Eventcatering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting voor Allganized Eventcatering bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht. 
 2. Allganized Eventcatering heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder overleg met de Opdrachtgever te laten verrichten door derden.  Allganized Eventcatering is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Voorwaarden gelden ook indien Allganized Eventcatering aansprakelijk is voor de fouten van derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Allganized Eventcatering gebruikte materialen. Allganized Eventcatering is bevoegd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid door die derden te aanvaarden. 
 3. De Opdrachtgever heeft de verplichting om gegevens waarvan Allganized Eventcatering aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan dat voor zich spreekt voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Allganized Eventcatering zijn verstrekt, heeft Allganized Eventcatering het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke prijzen bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.  
 4. Indien door Allganized Eventcatering of door Allganized Eventcatering ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op locatie van of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor de door die Medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en voor alle daarmee gemoeide kosten. Gewenste faciliteiten zijn onder andere voldoende toiletten, drinkwater, een afsluitbare ruimte en een lichte maaltijd. Eventuele andere faciliteiten die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden vooraf met de Opdrachtgever besproken en schriftelijk vastgelegd. Indien de Opdrachtgever niet in deze faciliteiten kan of heeft voorzien, is Allganized Eventcatering gerechtigd deze faciliteiten op kosten van de Opdrachtgever te voorzien. 
 5. Zowel de Opdrachtgever als Allganized Eventcatering dienen zich altijd te houden aan de dan geldende wettelijke bepalingen van de Arbeidstijdenwet omtrent pauzes en arbeidstijden.  
 6. Bij extreme weersomstandigheden heeft Allganized Eventcatering het recht voor Medewerkers de klederdracht te wijzigen of extra pauze te geven. 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk hierop aanpassen.  
 2. Wijzigingen in het aantal door Allganized Eventcatering in te zetten Medewerkers en/of af te nemen uren per Medewerker dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Opdracht schriftelijk en telefonisch te worden gemeld aan Allganized Eventcatering. Indien daarna aanpassingen naar beneden van het aantal Medewerkers, uren en/of werktijden door de Opdrachtgever worden doorgevoerd, zal de oorspronkelijke opdrachtsom door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de Opdrachtgever na de genoemde 5 werkdagen meer Medewerkers en/of uren ingezet wenst, kan Allganized Eventcatering niet garanderen dat hier uitvoering aan kan worden gegeven. 
 3. Voor wijzigingen die plaatsvinden in planning, locatie, materiaal etc. kan Allganized Eventcatering er extra projectmanagementuren in rekening brengen.  
 4. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zal eveneens schriftelijk worden vastgelegd of dat de Opdracht eerder of later wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk overeengekomen.  
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Allganized Eventcatering daarbij aangeven of, en in hoeverre, de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst leidt tot een bijstelling van dit honorarium. Indien er geen vast honorarium is overeengekomen zal Allganized Eventcatering de extra werkzaamheden conform de overeengekomen prijs in rekening brengen. 

Artikel 6 Contractduur/uitvoeringstermijn 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leverings -of uitvoeringstermijn moet Allganized Eventcatering schriftelijk in gebreke worden gesteld en moet haar een redelijke termijn worden gesteld alsnog na te komen.  
 3. Allganized Eventcatering is bevoegd de Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan op te zeggen indien er zich na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden voordoen waardoor uitvoering van de Overeenkomst niet langer van haar gevergd kan worden. Allganized Eventcatering is bevoegd de Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde op te zeggen. Opzegging geeft de Opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding.  

Artikel 7 Honorarium 

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  
 2. Prijzen en condities in Offertes, Overeenkomsten of andere uitingen van Allganized Eventcatering gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 3. Indien Partijen een vast honorarium overeenkomen, wordt dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst bepaald. 
 4. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden gefactureerd aan de hand van het aantal besteedde uren en het daarbij behorende uurtarief zoals overeengekomen tussen Partijen. Hierbij kan worden afgeweken van het aantal uren dat in de Offerte is opgenomen.  
 5. Het minimum aantal uren dat in rekening zal worden gebracht is 6 uur aaneensluitend per Medewerker per dag.  
 6. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan één week zullen het honorarium en de kosten periodiek in rekening worden gebracht. 
 7. Allganized Eventcatering is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien aantoonbaar is dat kostprijsfactoren tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Opdracht zijn gestegen. Dit geldt ook indien er een vast honorarium is overeengekomen. 
 8. Indien een vast honorarium is overeengekomen, mag Allganized Eventcatering dit verhogen wanneer blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onjuist is ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Allganized Eventcatering mag worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.  
 9. Allganized Eventcatering zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Allganized Eventcatering zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden. 
 10. Prijsstijgingen dan wel verhoging van het vaste honorarium geeft de Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen. 

Artikel 8 Betaling 

 1. Voor aanvang van uitvoering van de Opdracht dienen overeengekomen aanbetaling(en) te zijn voldaan.  
 2. Indien de organisatie van de Opdrachtgever een inkoopnummer verstrekt, dient deze door Allganized Eventcatering ontvangen te zijn voor aanvang van uitvoering van de Opdracht. Allganized Eventcatering mag uitvoering van de Opdracht opschorten indien zij het inkoopnummer niet heeft ontvangen.  
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Allganized Eventcatering aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.  
 4. Allganized Eventcatering heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verlangen of te verlangen dat de Opdrachtgever ten genoegen van Allganized Eventcatering zekerheid stelt voor de voldoening van haar verplichtingen.  
 5. Klachten omtrent facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum bij Allganized Eventcatering schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard. 
 6. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever rente over de hoofdsom verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, met een minimum van 1 procent per maand.  
 7. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal tenminste 15% over het verschuldigde bedrag aan Allganized Eventcatering verschuldigd zijn met een minimum van EUR 175,­ (ex. BTW). Indien Allganized Eventcatering aantoont in redelijkheid hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 8. De Opdrachtgever is verplicht alle door Allganized Eventcatering in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen. 
 9. Alle vorderingen van Allganized Eventcatering worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert, een crediteurenakkoord aanbiedt, de wettelijke schuldsanering wordt van toepassing wordt verklaard op de Opdrachtgever of deze overlijdt. Allganized Eventcatering heeft dan het recht alle leveringen c.q. activiteiten stop te zetten en geleverde zaken terug te halen of weg te nemen zonder rechterlijke tussenkomst. 
 10. De Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op verrekening, korting, opschorting en/of schuldvergelijking. 
 11. Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de (forfaitaire) schadevergoeding, daarna op verschenen rente en daarna op de hoofdsom. 

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrechten en Eigendom zaken 

 1. Alle door Allganized Eventcatering gebruikte zaken, waaronder ontwerpen, schetsen, cursusmateriaal, tekeningen, video’s, films, software, (elektronische) bestanden enzovoort, blijven eigendom van Allganized Eventcatering. 
 2. Allganized Eventcatering behoudt zich de eigendom voor van de aan de Opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat daarvan volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot de verrichte diensten en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de klant in de nakoming van zijn verplichtingen. 
 3. Allganized Eventcatering is en blijft rechthebbende van alle intellectueel eigendomsrechten op door haar ontwikkelde werken.  
 4. Alle door Allganized Eventcatering verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allganized Eventcatering door de Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  
 5. Allganized Eventcatering behoudt zich het recht voor de kennis die is verworven tijdens het uitvoeren van de Opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, evenals het recht om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie in haar folders en ander reclamemateriaal, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 6. Indien Allganized Eventcatering de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, dient de Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het einde van de Opdracht in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken, volledig en voldoende gefrankeerd te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
 7. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, de zaken niet retourneert, dan zal de Opdrachtgever de kosten van vervanging en verdere schade en kosten vergoeden. 

Artikel 10 Klachten 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Allganized Eventcatering.  
 2. Indien Allganized Eventcatering een klacht gegrond acht, heeft zij het recht de werkzaamheden alsnog te verrichten of de zaken te leveren zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever heeft aangetoond dat dit niet meer mogelijk is.  
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren van de zaken niet meer mogelijk is, zal Allganized Eventcatering slechts aansprakelijk zijn voor door de Opdrachtgever geleden schade binnen de grenzen van artikel 13. 

Artikel 11 Annulering 

 1. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te annuleren tot 6 maanden voor aanvang van de Opdracht. De Opdrachtgever dient dan wel de kosten te vergoeden die door Allganized Eventcatering reeds zijn gemaakt voor uitvoering van de Overeenkomst waaronder kosten van reeds ingekochte materialen of kosten die door derden bij haar in rekening worden gebracht. 
 2. Bij annulering van door Allganized Eventcatering georganiseerde evenementen, activaties of andere projecten voor de Opdrachtgever, geldt dat de Opdrachtgever bij annulering:  

tot 6 maanden voor aanvang van de Opdracht gehouden is 25% van de opdrachtwaarde te vergoeden; 

tot 4 maanden voor aanvang van de Opdracht gehouden is 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden; 

tot 1 maand voor aanvang van de Opdracht gehouden is 75% van de opdrachtwaarde te vergoeden; 

binnen 1 maand voor aanvang van de Opdracht gehouden is 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.  

 1. Indien de door Allganized Eventcatering in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten waaronder kosten van reeds ingekochte materialen of kosten die door derden bij haar in rekening worden gebracht ten gevolge van de annulering de in artikel lid 2 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan dient de Opdrachtgever evenzeer de meerkosten te vergoeden. 
 2. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Allganized Eventcatering heeft bereikt.  

Artikel 12 Opschorting en ontbinding 

 1. In de volgende gevallen is Allganized Eventcatering bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:  

de Opdrachtgever komt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig na dan wel Allganized Eventcatering heeft gegronde redenen om te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen ;  

het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert, de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard op de Opdrachtgever of deze overlijdt; 

indien zich dusdanige omstandigheden voordoen, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of indien zich andere omstandigheden voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Allganized Eventcatering op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Allganized Eventcatering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 
 2. Opschorting of ontbinding zoals hiervoor bedoeld geeft de Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding. 
 3. Allganized Eventcatering behoudt steeds het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. Indien Allganized Eventcatering toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van de Overeenkomst, dient zij te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.  
 2. Allganized Eventcatering is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, geleden verlies, gederfde winst en/of stagnatieschade. 
 3. Allganized Eventcatering is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is voor door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 4. Indien Allganized Eventcatering gronden aanwezig acht die haar er toe brengen deze aansprakelijkheidsbeperkende bedingen niet toe te passen, geschiedt zulks slechts indien en voor zover dekking aanwezig is op een door Allganized Eventcatering met het oog op bedrijfsaansprakelijkheid gesloten verzekering, althans, tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, en dan alleen dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien door enige onrechtmatige daad van Allganized Eventcatering schade wordt toegebracht, zal zij slechts behoeven te vergoeden hetgeen door haar verzekering te dier zake wordt uitgekeerd.  
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Allganized Eventcatering volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan de Opdrachtgever geleverde zaken of voor hem verrichte werkzaamheden, die derden uit welke hoofde ook tegen Allganized Eventcatering doen gelden. 
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Allganized Eventcatering gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Allganized Eventcatering of haar bedrijfsleiding. Voorts verjaart iedere vordering op Allganized Eventcatering na verloop van 1 jaar, en vervalt iedere vordering op Allganized Eventcatering na 2 jaar, na het ontstaan van de vordering. 

Artikel 14 Vrijwaringen 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Allganized Eventcatering voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.  
 2. Indien de Opdrachtgever aan Allganized Eventcatering informatiedragers, elektronische bestanden of software enzovoort verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 15 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Allganized Eventcatering geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Allganized Eventcatering niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van Medewerkers, een (tijdelijk) tekort van Medewerkers, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Allganized Eventcatering ingeschakelde derden, pandemie, oorlogssituatie. 
 2. De Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van: 

betalingsonmacht aan de zijde van de Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s); 

gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van de Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. 

 1. Indien Allganized Eventcatering als gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Allganized Eventcatering en indien de periode langer duurt dan 60 dagen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. 
 2. In dit geval van (beëindiging door) overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. 
 3. In geval van overmacht behoudt Allganized Eventcatering het recht op vergoeding van de reeds door haar gemaakte kosten voor uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Indien in het geval van overmacht de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is de Opdrachtgever verplicht om een vergoeding te betalen aan Allganized Eventcatering bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Allganized Eventcatering gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst. 

Artikel 16 Crisis-bepaling  

 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Allganized Eventcatering wordt beïnvloed door een Crisissituatie, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken. 
 2. Allganized Eventcatering heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van de Crisissituatie optredende prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in het honorarium verdisconteerd zijn. 
 3. Allganized Eventcatering heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van de Crisissituatie, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en Medewerkers. 
 4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst op te zeggen indien zij deze door de Crisissituatie blijvend niet kan uitgevoerd. De Opdrachtgever zal de door Allganized Eventcatering reeds gemaakt kosten door uitvoering van de Overeenkomst vergoeden. De Opdrachtgever heeft nimmer recht op schadevergoeding.  

Artikel 17 Geheimhouding 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Allganized Eventcatering gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Allganized Eventcatering niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling die daaruit voortvloeit en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

Artikel 18 Overname Medewerkers 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Allganized Eventcatering, of van ondernemingen waarop Allganized Eventcatering ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, Medewerkers van Allganized Eventcatering in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor de Opdrachtgever of met de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen te laten werken. 

Artikel 19 Beveiliging en privacy 

 1. De Opdrachtgever geeft door het sluiten van de Overeenkomst toestemming aan Allganized Eventcatering haar persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Allganized Eventcatering. Deze Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Allganized Eventcatering en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij Allganized Eventcatering hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is. 
 2. Voor zover Allganized Eventcatering persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerkt, doet Allganized Eventcatering dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Allganized Eventcatering tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen. 
 3. Allganized Eventcatering legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. 
 4. Indien door de Opdrachtgever persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Opdrachtgever Allganized Eventcatering tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG. 

Artikel 20 Geschillen 

Op elke overeenkomst tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing, waarbij de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd is van geschillen kennis te nemen.